EN BG

За нас

История

Корпорация „Развитие” е първият опит след 1989 г. в България да се управлява свободно събран капитал от големи финансови институции и множество дребни акционери.

Началото

За начало на създаването на Корпорация „Развитие” КДА се приема датата 25.03.1993 г., когато е подписан предварителен договор за учредяване на инвестиционен фонд „Развитие”. Страни по договора са: „ВИД-АБВ” ООД, „Обединена българска банка” АД, „Елпида-3” ООД, „Вариант АБВ и Ко” ООД, „Хирон-91” ООД и „Рай-Лаз” ООД.

На 21.04.1993 г. от учредителите е изготвена подписка за набиране на капитал на инвестиционен фонд „Развитие” КДА. Крайният срок е 25.05.1993 г., който впоследствие е удължен до 05.06.1993 г.

Корпорация „Развитие” е учредена като Инвестиционен фонд „Развитие” на 5 юни 1993 г. На тази дата е проведено учредително събрание.

От 1999 г. Инвестиционният фонд се нарича Корпорация „Развитие” КДА.

Същност на дружеството

Юридически дружеството е учредено като командитно дружество с акции въз основа на чл. 253 и сл. от ТЗ (1993 г.)

Доколкото в тогавашната нормативна уредба не е обособено понятието „инвестиционен фонд”, то дружеството е създадено като такова с приемането на Устава, Учредителния договор и другите документи, като са спазени регламентите записани в параграф 1, т. 1 от Наредба № 2 на БНБ (ДВ бр. 29 от 1993 г.).

Какво означава командитно дружество с акции?

Най-общо казано в едно командитно дружество с акции има две групи съдружници. Първата група са неограничено отговорните съдружници, които се наричат комплиментари. Втората група съдружници се наричат командитисти или акционери. Основната разлика е, че акционерите са отговорни за задълженията на дружеството само до размера на инвестирания от тях капитал.

Комплиментари и командитисти (акционери)

При учредяването неограничено отговорните съдружници са „ВИД-АБВ” ООД, „Хирон-91” ООД, „Вариант АБВ и съдружници” ООД и „Ти Би Ай” ООД. Впоследствие „Ти Би Ай” ООД се отказва от участието си във фонда. Ограничено отговорни съдружници – акционери стават 898 физически и юридически лица.

Сред по-големите акционери са „Обединена българска банка” АД, Държавен застрахователен институт (ДЗИ), „Интрансмаш инженеринг“ АД и други.

Емисии акции на Корпорация „Развитие”

Корпорация „Развитие” има четири емисии акции. Първите две са набрани през 1993 г., а останалите 2 емисии - съответно през 1994 и 1997 година.

С решение от 14.09.2001 г. на СГС се вписва промяна в броя на акциите от 2 199 920 на 219 992 броя, в т.ч.: обикновени акции на приносител с право на глас – от 1 100 400 броя на 110 040 броя; привилегировани акции на приносител без право на глас, но с по-висок дивидент – от 1 099 520 броя на 109 952 броя.

Вписва се и промяна на номиналната стойност на акциите от 0,10 лева (десет стотинки) на 1 (един) лев всяка една. Първоначалната стойност на една акция е 100 лева (след деноминацията е равна на 0,10 лева).

През съответните години са изплащани следните дивиденти в % към размера на печалбата:

Дивидент от печалбата
на година

Акции с право на глас

Привилегировани акции

1995

13,90%

16,26%

1996

20,00%

23,40%

1997

20,87%

24,42%

1998

12,22%

14,30%

1999

24,55%

28,71%

2000

19,357%

22,648%

2001

14,85%

17,37%

2002

19,33%

22,61%

2003

9,26%

10,84%

2004

9,26%

10,84%

2005

7,38%

8,63%

2006

6,94%

8,13%

2007

7,25%

8,48%