EN BG

Новини

АИКБ - най-активната работодателска организация у нас, отчете Общото събрание

АИКБ - най-активната работодателска организация у нас, отчете Общото събрание

14.06.2017

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), чиито член е Корпорация „Развитие“, е най-влиятелната и активна работодателска организация у нас, отчете Общото събрание на асоциацията, проведено в столичния хотел „Балкан“.

В своя отчет за дейността на Управителния и Националния съвет на АИКБ председателят й Васил Велев обобщи немалкото инициативи на асоциацията, защитаващи интересите на реалния производствен сектор, на публичните дружества и на компаниите, предоставящи услуги от общ интерес в България.

Васил Велев припомни писмото с 10 предложения за подобряване на бизнесклимата, което АИКБ изпрати до вицепремиера Валери Симеонов, икономическия министър Карамаринов и шефа на парламентарната икономическа комисия Петър Кънев.

Те визират следните проблеми:

  1. Такса „битови отпадъци“;
  2. Годишните финансови отчети;
  3. Изискването за представяне на свидетелство за съдимост;
  4. Удостоверението за липса на публични задължения;
  5. Допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (т.нар. „Клас“);
  6. Отпадане на определяне на минимални осигурителни доходи (МОД) по основните икономически дейности и квалификационни групи професии;
  7. Отпадане на възможността за ползване на отпуск по чл. 155 ал. 4 от КТ (основен платен годишен отпуск в размер на не по-малко от 20 работни дни) на основание вече ползван такъв по чл. 163 и 164 от КТ. (Отпуск поради бременност, раждане и осиновяване и отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст);
  8. Първите З дни болнични за сметка на работодателя;
  9. Въвеждане на едно гише за трудови визи;
  10. В българския Закон за счетоводството не е изцяло възприет подходът, който се препоръчва в Директива 2013/34/ЕС относно задължителните критерии за извършването на независим финансов одит на предприятията. Директивата определя задължението за одит не според правната форма, а на база реализирани приходи от продажби, налични активи и брой на служителите за отчетния период, т. е. според големината на предприятията.

По редица от тях има и изготвени законопроекти, които регулират и намаляват проблемните области, уточни Велев.

Председателят на АИКБ остро коментира и приетите законови текстове, визиращи определяне на официалните празници и свързаните с тях почивни дни у нас. С чувство за хумор Велев предположи, че най-вероятно водещият принцип в случая е „да се работи по-малко, но да се оплакваме от живота“.

Той припомни и позицията на АИКБ по темата за големите търговски вериги в подкрепа на българското производство.

Васил Велев отчете като неуспех за момента развитието на дебатите около определяне на минималната работна заплата и припомни, че решението на правителството се обжалва пред ВАС.

В деня на общото събрание асоциацията оповести за шеста поредна година стойността на Композитния индекс „Икономика на светло“, който представлява уникален за ЕС иновативен модел за измерване на светлата част от икономиката. В представения доклад се отбелязва, че през последните две години има устойчива тенденция в динамиката на Композитния индекс в посока на свиване на неформалната икономика.

Композитният индекс (КИ) се изчислява от 2011 г. и до 2013 г. той нараства плавно. За 2014 г. бележи спад от 1,2 пункта, а през 2015 г. нараства с 1,26 до 68,92 пункта и компенсира спада от 2014 г. През 2016 г. КИ „Икономика на светло“ нараства рекордно с 2,96 пункта и достига стойност от 71,88 пункта. От увеличението, 2,80 пункта се дължат на ръст на статистическия компонент на Композитния индекс и 0,16 пункта – на увеличението на социологическия компонент.

Иначе статистиката сочи, че членове на АИКБ са над 80 браншови камари, представителни в 65 икономически дейности. Има над 10 хиляди предприятия с над 500 хиляди заети лица.

***
Сн. Архив

» Всички новини